Агро авиация АД - Враца
Област: Враца
Дейност: Въздушен транспорт без разписание
Предмет на дейност: Участие в приватизацията чрез закупуване на държавни и общински предприятия или обособени техни части, както и дялове и акции - собственост на държавата и общините, в търговски дружества, строителство, изследователска, технологична, инженерно-внедрителска, вътрешно- и външнотърговска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, търговско посредничество, авиационна дейност в страната и в чужбина, авиохимически работи за защита на селскостопански култури, превоз на пътници, товари и багаж, поща, санитарни, екологични, геоложки, картографски, хидромелиоративни, геодезични и рекламни услуги, противопожарно патрулиране и гасене на пожари, ремонт на авиационна техника, подготовка и квалификация на кадри и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1