Абритус Инвест АД - Разград
Област: Разград
Дейност: Строителство на сгради и строителни съоръжения или части от тях
Предмет на дейност: Придобиване и управление на акции и дялове и обособени части от предприятия по смисъла на ЗППДОбП с изключителна цел - участие в приватизационна сделка по смисъла на § 6, ал. 1 към ЗИД на ЗППДОбП от лица по чл. 25, проектиране, строителство, специализирани строителни услуги, строителни материали, жилищно и друго строителство, транспортна и товарно-разтоварна дейност, сервизна дейност, услуги със строителна механизация, изработка на метални изделия и конструкции, арматурни и тръбопроводни заготовки, туристически услуги, вътрешна и външна търговска дейност, всякакви други незабранени със закон дейности.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1