Абразив Комерс АД - Берковица
Област: Монтана
Дейност: Други бизнесуслуги, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Участие в касова приватизация на държавен дял в "ЗАИ" - АД, и лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП в касовата приватизация на държавния дял в "ЗАИ" - АД.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1