Автобус-Транс-Инвест АД - Разград
Област: Разград
Дейност: Друг сухопътен пътнически транспорт по разписание
Предмет на дейност: Придобиване и управление на акции и дялове и обособени части от предприятия по смисъла на зппдоп с изключителна цел за участие в приватизационна сделка. изменен предмет на дейност от 03.10.2003 г.- автомобилни превози в страната и в чужбина, поддържане и ремонт на транспортни средства, куриерски услуги, спедиторска дейност в страната и чужбина, подготовка и квалификация на кадри, организиране и провеждане на годишни теxнически прегледи, както и всяка дейност незабранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1