До: 29.09.2024 - Европейско партньорство за иновативни МСП/Eurostars-3

РЕЗЮМЕ

Процедура: Европейско партньорство за иновативни МСП/Eurostars-3

Управляващ орган: Партньорството е съфинансирано от Европейския съюз чрез Хоризонт Европа

Компонент: Европейското партньорство за иновативни МСП

I. Обща информация за Процедурата

Размер на финансовата помощ Минимален няма;
Максимален - 100 000 лева
Проектното предложение
се окачва да допринесе за
някой от следните
аспекти:
 • Повишена устойчивост на МСП чрез насърчаване на технологични и социални иновации в МСП за подпомагане на прехода им към по-устойчиви бизнес модели както и да бъдат по-ефективни по отношение на ресурсите и кръговата икономика
 • Повишена конкурентоспособност на МСП чрез усвояване на съвременни технологии
 • По-силни екосистеми за подкрепа на иновациите, подкрепящи екологичния, социалния и икономически преход на МСП, чрез използване на полезни взаимодействия между съществуващите мрежи на ЕС и инициативи за подкрепа на МСП
Допустими разходи
 1. Разходите за закупуване на апаратура, като закупуването е ясно обосновано, трябва да се обоснове приложението на необходимата апаратура за обхвата и целите за успешното на проекта
 2. Разходи за командировки в страната и чужбина
 3. Разходи за възнаграждение на специалисти и експерти
 4. Разходи за материали, консумативи и други помощни материали, които са необходими за прякото изпълнение на дейностите по проекта
 5. Разходи, които са необходими съгласно изискванията за прякото изпълнение на договора (разпространение на информация, популяризиране на дейностите и др.), включително и разходите за финансово обслужване на банковите сметки, специално разкрити за изпълнение на проекта
 6. Разходите за амортизация на амортизируеми активи по собственост на бенефициента и/или партньорите, пряко свързани с дейността по проекта
 7. Разходите за възнаграждения на физическите лица, служители, лектори, технически консултанти, за дейности, пряко свързани с изпълнението на договора за финансиране, включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение съгласно националното законодателство на страната членка
 8. Разходи за визуализация на проекта
 9. Разходи за управление, администриране, комуникации и консумативи. Те не могат да надвишават 25% от стойността на преките допустими разходи.
 10. Разходи за възнагражденията на персонала по администриране на проекта, административните разходи за издръжка на офисите на проекта , режийни разходи, консумативи и материали и наеми . Това са всички други разходи, които не обслужват прякото изпълнението на целите на проекта и не влияят пряко върху качеството на предоставяните услуги или дейности
Условия за допустимост към кандидатите
  Да бъдат изпълни следните 7 (седем) критерия:
 1. Консорциумът по проекта се ръководи от иновативно МСП от страна на Eurostars
 2. Проектният консорциум се състои от поне две независими една от друга организации
 3. Консорциумът по проекта се състои от субекти от поне две държави по Eurostars с поне една организация, идваща от страна, асоциирана от ЕС или Horizon Europe
 4. Бюджетът на МСП от участващите страни (с изключение на всякакви подизпълнители) е 50% или повече от общата стойност на проекта
 5. Нито един участник или държава не носи отговорност за повече от 70% от бюджета на проекта
 6. Продължителността на проекта е 36 месеца или по-малко
 7. Проектът има изключителен фокус върху гражданските приложения
НЕдопустими кандидати
 1. Обявени в производство по несъстоятелност или ликвидация
 2. Непредоставили изискуемите данни или предоставили неверни данни
 3. Санкционирани по реда на чл. 37 от Закона за закрила и развитие на културата
 4. Организация, в чийто управителен орган, участват служители на Европейската комисия
 5. Организации с два одобрени за финансиране проекта през същата календарна година
Продължителност на проекта До 36 месеца.
Индикативна дата на обявяване на процедурата: 20.9.2024 г.

За иновативно МСП се определя като всяко МСП с амбицията да си сътрудничим в научноизследователска и развойна дейност и иновации с международни партньори за разработване на нови продукти, процеси и услуги за европейските и световните пазари. Иновативните МСП не трябва да имат доказан опит в дейностите по научноизследователска и развойна дейност. Научноизследователска и развойна дейност: „Научноизследователската и експериментална развойна дейност (НИРД) включва творческа и систематична работа, предприета с цел увеличаване на запаса от знания – включително знания за човечеството, културата и обществото – и за разработване на нови приложения на наличните знания.“ (Наръчник на OECD Frascati 2015 г., стр. 44) Иновация: „нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от тях), който се различава значително от предишните продукти или процеси на единицата и който е предоставен на потенциални потребители (продукт) или пуснат в употреба от единицата (процес).“ (Ръководство на OECD Oslo 2018, стр. 20)

Страни на Eurostars: Австрия, Белгия, България, Канада, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Израел, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сингапур, Словакия, Словения, Южна Африка, Южна Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и Обединеното кралство.

Държави на Eurostars, които не са членка на ЕС или страна, асоциирана с Horizon Europe: Канада, Южна Корея, Сингапур, Южна Африка, Швейцария и Обединеното кралство.

Ако е оправдано, може да ви бъде разрешено удължаване, след като проектът ви е започнал. Това искане ще бъде подложено на оценка, за да се определи дали удължаването на проекта е надлежно обосновано от участниците. Той трябва да бъде одобрен от секретариата на Eureka и съответните национални финансиращи органи.

II. При интерес за кандидатстване по Програмата, СФБ Капиталов пазар АД ви предлага съдействие при изпълнение на следните необходими дейности за реализация на успешен и полезен за кандидата Проект:

1. Подготовка:

 • Оценка за допустимост на кандидата по европрограмата;
 • Анализ за съответствие с процедурата, за която се кандидатства;
 • Структуриране на инвестиционните намерения на фирмата
 • Оценка на проектното предложение

2. Разработване на проектно предложение

 • Подготовка на всички необходими документи за изготвяне на проектното предложение;
 • Изготвяне на бизнес план;
 • Изготвяне на Техническото приложение към Бизнес плана съгласно политиката на управляващия орган за подобряване на националните и регионалните политики в областта на иновациите
 • Изготвяне на нормативни документи, изискуеми от управляващия орган, съгласно европейските стандарти
 • Съдействие при намиране на подходящи международни и национални партньори и цялостна координация с тях
 • Преконфигурация на идеята към мулти и интердисциплинарност
 • Внедряване на необходимата иновация (и) съгласно европейските стандарти с цел отговаряне на критериите на управляващия орган
 • Изготвяне на проектното предложение за европрограмата кандидатстване и съпътстващите го приложения и документи на английски език
 • Регистрация и управление на профила на дружеството-кандидат в официалния портал на управляващия орган

3. Подаване на проектното заявление и приложения в съответния финансиращ орган

4. Сключване но договор с управляващия орган на европрограмата;

 • Изготвяне на приложения с проектодоговори и нормативни документи между кандидата и партньорите, включително обмен на персонал, посещения на експерти и курсове за обучение

5. Управление на проекта и подготовка на междинни и крайни финансови Отчети

 • Изготвяне на Стратегически план за изпълнение на проекта целящ привличане на потенциални клиенти към бенефициента с цел повишаване на броя клиенти на услугите на бенефициента
 • Разработване на приложение към Стратегическия план за изпълнение на проекта, целящо достъп до международни мрежи от клиенти
 • Изготвяне на стратегия за укрепване на транснационалните мрежи на националните звена за контакт с оглед осигуряването на информация за лицата, търсещи подкрепа
 • Подготовка на документи за внедряване на стандарти
 • Изпълнение на процес по внедряване на стандарти
 • Подготовка на анализи и статистически справки към WIPO (World Intellectual Property Organization, след предварително съгласуване с Възложителя
 • Изпълнение на процес до окончателно получаване на документи за защита на полезен модел от WIPO или съгласуване с WIPO на съществуващ такъв, регистриран чрез Българското Патентно Ведомство и с поле и териториален обхват на действие Европейски Съюз
 • Изготвяне на теоретична стратегия за кандидатстване по програма след приключване на програмния период
 • Административно управление на проекта
 • Подготовка на междинни и крайни финансови отчети
 • Съдействие при одитиранеФорма за заявкаСофия, ул. Чаталджа 76, ет. 1