Общо представяне

Погълнати от решаването на ежедневни въпроси, от организация на производство и продажби, от работа с персонала, ние все по-рядко успяваме да проследим в дълбочина важните въпроси за развитие на всеки бизнес:

  • Какви са последните тенденции на развитие в страната;
  • Има ли промяна в пазарната ориентация;
  • Кои са най-важните групи потребители;
  • Как се развиват основните производители и търговци.

В отговор на интереса на предприятия, браншови организции, български и чуждестранни анализатори, посолства и други заинтересовани лица, СФБ Капиталов пазар АД предлага услугата изготвяне на стандартизирани анализи за развитие на производството, вноса и износа за основните сектори на българската икономика на годишна и/или тримесечна база. Анализите се изготвят на български и английски език, със съдействието на БИК “Капиталов пазар” ЕООД, еднолично дружество на БСК.

Срокове на изготвяне и предоставяне

Анализите се изготвят до 120 дни след приключване на съответния период.

Обзорен анализ по заявка за сектор от приложената програма на СФБ Капиталов пазар АД или сектор невключен в нея, се изготвя в рамките на 30 работни дни след приемане на заявката. При интерес към конкретен анализ, моля отправете запитване за наличност.

 

Стандартно съдържание

I.   ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА (в обзорния годишен анализ)
II.   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.    Производство
2.3.    Продажби на дребно
2.4.    Стокообмен
2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.6.    Заетост
2.7.    Заплати и доходи
2.8.    Международен туризъм
III.  ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
IV.  ПРОИЗВОДСТВО

4.1. Продукция (в обзорния годишен анализ)
4.2. Производство на основни продукти
V.  ПРОДАЖБИ
5.1. Общи продажби (само в обзорния годишен анализ)
5.2. Продажби на вътрешния пазар
VI.  ВНОС-ИЗНОС
6.1. Външно-търговски баланс
6.2. Внос
6.3. Износ
6.4. Регионални пазари (в обзорния годишен анализ)
VII. НАЕТИ ЛИЦА И ЗАПЛАТИ
VIII. ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СЕКТОРА

8.1. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката (в обзорния годишен анализ)
8.2. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от сектора (в обзорния годишен анализ)
8.3. Сертифицирани предприятия по ISO; HACCP
8.4. Членове на GS1
8.5. Конкуренция - водещи предприятия от сектора по: приходи от продажби; печалба; ДМА; служители
8.6. Публични дружества от сектора
IX.  ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X.   НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
(в обзорния годишен анализ)

------------------------- 
За сектори "Производство на минерални горива", „Производство на вино“ и „Производство на парфюмерийни и козметични продукти“ не се предоставя информация за "Продукция" и "Наети лица и заплати"

 

София, ул. Чаталджа 76, ет. 1