До: 21.01.2025 г - Хоризонт - Цифрови инструменти за CSP и слънчеви топлинни централи

РЕЗЮМЕ

Процедура: Цифрови инструменти за CSP и слънчеви топлинни централи

Управляващ орган: Хоризонт Европа

Компонент: Иновационни дейности

I. Обща информация за Процедурата

Размер на финансовата помощ Минимален - няма;
Максимален –3 000 000 евро.
Интензитет на безвъзмездната финансовата помощ 70%
Допустими дейности
 1. 1. Разходите за закупуване на апаратура, като закупуването е ясно обосновано, трябва да се обоснове приложението на необходимата апаратура за обхвата и целите за успешното на проекта
 2. 2. Инфраструктурни разходи и СМР свързани с тях
 3. 3. Организации на международни форуми, конференции и семинари
 4. 4. Разходи за командировки в страната и чужбина
 5. 5. Разходи за възнаграждение на специалисти и експерти
 6. 6. Разходи за провеждане на конкурси и стипендиантски програми
 7. 7. Разходи за материали, консумативи и други помощни материали, които са необходими за прякото изпълнение на дейностите по проекта
 8. 8. Разходи, които са необходими съгласно изискванията за прякото изпълнение на договора (разпространение на информация, популяризиране на дейностите и др.), включително и разходите за финансово обслужване на банковите сметки, специално разкрити за изпълнение на проекта
 9. 9. Разходите за амортизация на амортизируеми активи по собственост на бенефициента и/или партньорите, пряко свързани с дейността по проекта
 10. 10. Разходите за възнаграждения на физическите лица, служители, лектори, технически консултанти, за дейности, пряко свързани с изпълнението на договора за финансиране, включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение съгласно националното законодателство на страната членка
 11. 11. Разходи за визуализация на проекта
 12. 12. Разходи за управление, администриране, комуникации и консумативи. Те не могат да надвишават 25% от стойността на преките допустими разходи
 13. 13. Разходи за възнагражденията на персонала по администриране на проекта, административните разходи за издръжка на офисите на проекта , режийни разходи, консумативи и материали и наеми . Това са всички други разходи, които не обслужват прякото изпълнението на целите на проекта и не влияят пряко върху качеството на предоставяните услуги или дейности
Проекта се окачва да допринесе за някой от следните аспекти:
 1. Подобрена производителност на централи за концентрирана слънчева енергия (CSP)
 2. Подобрена производителност на инсталации за концентрирана и/или неконцентрирана слънчева топлинна топлина и/или студ
 3. Намалени разходи за експлоатация и поддръжка на CSP инсталации
 4. Намалени разходи за експлоатация и поддръжка на инсталации за концентрирана и/или неконцентрирана слънчева топлинна топлина и/или студ
 5. Засилена роля на CSP централите на пазара на енергия
 6. Намалени емисии на парникови газове
 7. Постигане на целите на CSP от Стратегическия план за енергийни технологии
Условия за допустимост към кандидатите
  Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 1. Стартиращи предприятия
 2. Имат минимум три приключени финансови години и отговарят на изискванията за микро (персонал от 0 до 9 души), малко (персонал от 10 до 49 души), средно предприятие (персонал от 50 до 249 души), или голямо предприятие (персонал ≥ 250 души)
Обхват Ще бъде предоставена подкрепа за иновативното приложение на цифрови инструменти (или за прилагането на иновативни цифрови инструменти, или и двете) в CSP и/или концентрирана слънчева топлинна топлина и/или студ и/или неконцентрирана слънчева топлинна топлина и/или студ растения. Всеки тип приложение на цифровите инструменти е в обхвата (напр. контрол на компоненти, измерване на производителността, самодиагностика, спомагателни услуги към енергийната система, цифрови близнаци и др.). Техниките за изкуствен интелект също са в обхвата.
Очаква се предложенията да донесат и демонстрират измерими ползи от предложените цифрови инструменти по отношение на експлоатацията, поддръжката и гъвкавостта на инсталацията.
Където е приложимо, цифровите инструменти следва да поддържат нощно генериране на базов товар от съхранение на топлинна енергия.
НЕдопустими кандидати
 1. Обявени в производство по несъстоятелност или ликвидация
 2. Непредоставили изискуемите данни или предоставили неверни данни
 3. Санкционирани по реда на чл. 37 от Закона за закрила и развитие на културата
 4. Организация, в чийто управителен орган, участват служители на Европейската комисия
 5. Организации с два одобрени за финансиране проекта през същата календарна година
Продължителност на проекта До 24 месеца.
Краен срок 20.01.2025 г.

II. При интерес за кандидатстване по Програмата, СФБ Капиталов пазар АД ви предлага съдействие при изпълнение на следните необходими дейности за реализация на успешен и полезен за кандидата Проект:

 1. Подготовка:
  • Оценка за допустимост на кандидата по европрограмата
  • Анализ за съответствие с процедурата, за която се кандидатства
  • Структуриране на инвестиционните намерения на фирмата
  • Оценка на проектното предложение
 2. Разработване на проектно предложение
  • Подготовка на всички необходими документи за изготвяне на проектното предложение
  • Изготвяне на бизнес план
  • Изготвяне на Техническото приложение към Бизнес плана съгласно политиката на управляващия орган за подобряване на националните и регионалните политики в областта на иновациите
  • Изготвяне на нормативни документи, изискуеми от управляващия орган, съгласно европейските стандарти
  • Съдействие при намиране на подходящи международни и национални партньори и цялостна координация с тях
  • Преконфигурация на идеята към мулти и интердисциплинарност
  • Внедряване на необходимата иновация (и) съгласно европейските стандарти с цел отговаряне на критериите на управляващия орган
  • Изготвяне на проектното предложение за европрограмата кандидатстване и съпътстващите го приложения и документи на английски език
  • Регистрация и управление на профила на дружеството-кандидат в официалния портал на управляващия орган
 3. Подаване на проектното заявление и приложения в съответния финансиращ орган
 4. 4Сключване но договор с управляващия орган на европрограмата
 5. Изготвяне на приложения с проектодоговори и нормативни документи между кандидата и партньорите, включително обмен на персонал, посещения на експерти и курсове за обучение
 6. Управление на проекта и подготовка на междинни и крайни финансови Отчети.
  • Изготвяне на Стратегически план за изпълнение на проекта целящ привличане на потенциални клиенти към бенефициента с цел повишаване на броя клиенти на услугите на бенефициента
  • Разработване на приложение към Стратегическия план за изпълнение на проекта, целящо достъп до международни мрежи от клиенти
  • Изготвяне на стратегия за укрепване на транснационалните мрежи на националните звена за контакт с оглед осигуряването на информация за лицата, търсещи подкрепа
  • Подготовка на документи за внедряване на стандарти
  • Изпълнение на процес по внедряване на стандарти
  • Подготовка на анализи и статистически справки към WIPO (World Intellectual Property Organization, след предварително съгласуване с Възложителя
  • Изпълнение на процес до окончателно получаване на документи за защита на полезен модел от WIPO или съгласуване с WIPO на съществуващ такъв, регистриран чрез Българското Патентно Ведомство и с поле и териториален обхват на действие Европейски Съюз
  • Изготвяне на теоретична стратегия за кандидатстване по програма след приключване на програмния период
  • Административно управление на проекта
  • Подготовка на междинни и крайни финансови отчети
  • Съдействие при одитиране


Форма за заявкаСофия, ул. Чаталджа 76, ет. 1