До: 21.01.2025 г - Хоризонт - Иновативни фотоволтаични системи, интегрирани в Общността

РЕЗЮМЕ

Процедура: Иновативни фотоволтаични системи, интегрирани в Общността

Управляващ орган: Хоризонт Европа

Компонент: Иновационни дейности

I. Обща информация за Процедурата

Размер на финансовата помощ Минимален - няма;
Максимален –3 000 000 евро.
Интензитет на безвъзмездната финансовата помощ 70%
Допустими дейности
 1. Разходите за закупуване на апаратура, като закупуването е ясно обосновано, трябва да се обоснове приложението на необходимата апаратура за обхвата и целите за успешното на проекта
 2. Инфраструктурни разходи и СМР свързани с тях
 3. Организации на международни форуми, конференции и семинари
 4. Разходи за командировки в страната и чужбина
 5. Разходи за възнаграждение на специалисти и експерти
 6. Разходи за провеждане на конкурси и стипендиантски програми
 7. Разходи за материали, консумативи и други помощни материали, които са необходими за прякото изпълнение на дейностите по проекта
 8. Разходи, които са необходими съгласно изискванията за прякото изпълнение на договора (разпространение на информация, популяризиране на дейностите и др.), включително и разходите за финансово обслужване на банковите сметки, специално разкрити за изпълнение на проекта
 9. Разходите за амортизация на амортизируеми активи по собственост на бенефициента и/или партньорите, пряко свързани с дейността по проекта
 10. Разходите за възнаграждения на физическите лица, служители, лектори, технически консултанти, за дейности, пряко свързани с изпълнението на договора за финансиране, включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение съгласно националното законодателство на страната членка
 11. Разходи за визуализация на проекта
 12. Разходи за управление, администриране, комуникации и консумативи. Те не могат да надвишават 25% от стойността на преките допустими разходи
 13. Разходи за възнагражденията на персонала по администриране на проекта, административните разходи за издръжка на офисите на проекта , режийни разходи, консумативи и материали и наеми . Това са всички други разходи, които не обслужват прякото изпълнението на целите на проекта и не влияят пряко върху качеството на предоставяните услуги или дейности
Проекта се окачва да допринесе за:
 1. Увеличете рентабилността и навлизането на фотоволтаичните системи в общностите за възобновяема енергия
 2. Ангажирайте активно гражданите и общностите в прехода към чиста енергия, по-специално чрез навлизането на енергийни кооперации и разработването на децентрализирани платформи
Условия за допустимост към кандидатите
  Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 1. Стартиращи предприятия
 2. Имат минимум три приключени финансови години и отговарят на изискванията за микро (персонал от 0 до 9 души), малко (персонал от 10 до 49 души), средно предприятие (персонал от 50 до 249 души), или голямо предприятие (персонал ≥ 250 души).
Обхват Очаква се предложенията да демонстрират агрегирана от общността система с портфолио от производители и потребители за улесняване на енергийния преход към нисковъглеродна икономика. Чрез този подход решенията могат ефективно да отговорят на необходимостта от преодоляване на енергийната бедност, да подкрепят енергийната демокрация и да разширят кооперативните решения за колективната полза на доставчиците и потребителите. Партньорската търговия и използване могат да бъдат направени осъществими, а нововъзникващите решения - изключително привлекателни и приложими.
Планиране, инструменти за оптимизиране на инсталацията, усъвършенствани критерии за инсталиране, строителни проблеми за увеличаване на добива и по този начин икономическата ефективност на фотоволтаичните системи в застроената среда.
Внедряване на колективни схеми за собствено потребление, проектиране, симулация, интегриране със съхранение, взаимодействие с електрическа мобилност и взаимодействие с електрическата мрежа за осигуряване на гъвкавост на мощността.
Ефективни протоколи и стабилна комуникация и сътрудничество между различните необходими нива на контрол, който е киберсигурен, предлагащ предимствата на усъвършенствана интелигентна силова електроника, сензори и интелигентни системи.
НЕдопустими кандидати
 1. Обявени в производство по несъстоятелност или ликвидация
 2. Непредоставили изискуемите данни или предоставили неверни данни
 3. Санкционирани по реда на чл. 37 от Закона за закрила и развитие на културата
 4. Организация, в чийто управителен орган, участват служители на Европейската комисия
 5. Организации с два одобрени за финансиране проекта през същата календарна година
Продължителност на проекта До 24 месеца
Краен срок 21.1.2025 г.

II. При интерес за кандидатстване по Програмата, СФБ Капиталов пазар АД ви предлага съдействие при изпълнение на следните необходими дейности за реализация на успешен и полезен за кандидата Проект:

 1. Подготовка:
  • Оценка за допустимост на кандидата по европрограмата
  • Анализ за съответствие с процедурата, за която се кандидатства
  • Структуриране на инвестиционните намерения на фирмата
  • Оценка на проектното предложение
 2. Разработване на проектно предложение
  • Подготовка на всички необходими документи за изготвяне на проектното предложение
  • Изготвяне на бизнес план
  • Изготвяне на Техническото приложение към Бизнес плана съгласно политиката на управляващия орган за подобряване на националните и регионалните политики в областта на иновациите
  • Изготвяне на нормативни документи, изискуеми от управляващия орган, съгласно европейските стандарти
  • Съдействие при намиране на подходящи международни и национални партньори и цялостна координация с тях
  • Преконфигурация на идеята към мулти и интердисциплинарност
  • Внедряване на необходимата иновация (и) съгласно европейските стандарти с цел отговаряне на критериите на управляващия орган
  • Изготвяне на проектното предложение за европрограмата кандидатстване и съпътстващите го приложения и документи на английски език
  • Регистрация и управление на профила на дружеството-кандидат в официалния портал на управляващия орган
 3. Подаване на проектното заявление и приложения в съответния финансиращ орган
 4. 4Сключване но договор с управляващия орган на европрограмата
 5. Изготвяне на приложения с проектодоговори и нормативни документи между кандидата и партньорите, включително обмен на персонал, посещения на експерти и курсове за обучение
 6. Управление на проекта и подготовка на междинни и крайни финансови Отчети.
  • Изготвяне на Стратегически план за изпълнение на проекта целящ привличане на потенциални клиенти към бенефициента с цел повишаване на броя клиенти на услугите на бенефициента
  • Разработване на приложение към Стратегическия план за изпълнение на проекта, целящо достъп до международни мрежи от клиенти
  • Изготвяне на стратегия за укрепване на транснационалните мрежи на националните звена за контакт с оглед осигуряването на информация за лицата, търсещи подкрепа
  • Подготовка на документи за внедряване на стандарти
  • Изпълнение на процес по внедряване на стандарти
  • Подготовка на анализи и статистически справки към WIPO (World Intellectual Property Organization, след предварително съгласуване с Възложителя
  • Изпълнение на процес до окончателно получаване на документи за защита на полезен модел от WIPO или съгласуване с WIPO на съществуващ такъв, регистриран чрез Българското Патентно Ведомство и с поле и териториален обхват на действие Европейски Съюз
  • Изготвяне на теоретична стратегия за кандидатстване по програма след приключване на програмния период
  • Административно управление на проекта
  • Подготовка на междинни и крайни финансови отчети
  • Съдействие при одитиране


Форма за заявкаСофия, ул. Чаталджа 76, ет. 1