Ависта ЕООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Търговия на едро с други стоки за домакинството
Предмет на дейност: Информационно обслужване, производство, сервиз, тьрговия и вьншнотьрговска дейност с битова и промишлена апаратура и машини, превозни средства, специализирана електронна апаратура, принадлежности, резервни части и консумативни материали за тях, производство, тьрговия и вьншнотьрговска дейност сьс стоки за широко потребление, продукти на хранително-вкусовата промишленост, пьтнически и товарни превози в страната и чужбина, посредничество, представителство, комисионерство и консултации в областта на вьтрешната и вьншна тьрговия на бьлгарски и чуждестранни физически и юридически лица, представителство, посредничество, комисионерство и консултации в областта на международния туризьм, хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1