Аида - 99 АД - Търговище
Област: Търговище
Дейност: Търговия на дребно в неспец. магазини, предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Предмет на дейност: Участие в процедура за приватизация на дялове от общинско предприятие "Хлебопроизводство и сладкарство" - ЕООД, Търговище, при условията на чл. 3 ЗППДОбП за провеждане на процедурата, както и сключването на търговски сделки при и по повод участието на дружеството в процедура за приватизация на дялове от посоченото общинско предприятие, покупка на стоки с цел продажба в първоначален и преработен вид, търговия със селскостопанска продукция, хотелиерска, ресторантьорска дейност, маркетинг, търговско представителство и посредничество, транспорт, вкл. международен (без осъществяване на конкурентна дейност на "Хлебопроизводство и сладкарство" - ЕООД, Търговище, и след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв)

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1