БКС-Бъдинстрой АД - Видин
Област: Видин
Дейност: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Предмет на дейност: Участие в приватизацията на "панониястрой" еоод, гр. Видин. Строителство, ремонт и поддръжка на пътища, пътни съоръжения, улици и благоустройствени съоръжения, строителство, ремонт и поддръжка на сгради, съоръжения и комуникации, зелено строителство и поддържането му, производство и продажба на строителни материали и изделия на инертен материал, на бетонови, варови и други разтвори и на асфалтови смеси, проектантска, инвеститорска и инженерингова дейност, услуги със специализирана строителна техника и транспорт, дърводелски и други услуги, посредничество, предприемачество и консултантство, търговска дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1