Авицена ЕООД - Добрич
Област: Добрич
Дейност: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Предмет на дейност: Осъществяване на медицинско обслужване (лечение, медицински консултации и други медицински услуги) в съответствие с действащото законодателство и след получаване на съответно разрешение за това, търговия на едро и дребно с лекарствени средства (след получаване на съответно разрешение), покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ на стоки, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, информационни, консултантски, счетоводни и преводни услуги, лизинг, складови сделки, охранителна дейност на здравния център (след получаване на разрешение), сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, "придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, управление на дяловото участие и финансовите ресурси в дружествата, в които холдинговото дружество участва, управление на медицинската дейност на дъщерните дружества, консултации и предоставяне на ноу-хау, маркетингови проучвания и анализи в областта на медицинската дейност, рекламна дейност, образование и квалификация на медицински кадри (клинично обучение по сестрински грижи, както и на студенти от всички видове медицински колежи, следдипломно обучение на лекари, стоматолози, фармацевти, специалисти по сестрински грижи и лица, завършили медицински колежи), инвестиции в здравното строителство, основни ремонти, модернизации и реконструкции, както и апаратно оборудване, разпространение на здравна просвета и култура, отдаване под наем на дълготрайни материални активи.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1