Агро-99 ООД - Габрово
Област: Габрово
Дейност: Търговия на едро с химични продукти
Предмет на дейност: Участие на лицата по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП в приватизация на държавно участие в "Агрохим - Г" - ЕООД, Габрово. Комплексни услуги по растителна защита и торене, изпитване, внедряване на нови технологии и средства, прогноза, сигнализация, диагностика, лабораторен анализ, консултантска, рекламна, информационна и проектантска дейност ремонт, поддръжка и производство на селскостопанска, транспортна и друга техника и резервни части, транспортна и търговска дейност в страната и чужбина с технологии, техника, препарати, биологични средства, стимулатори, торове, селскостопанска и друга продукция комплексни, производствени, лабораторни, сервизно-технически и други услуги по растителна защита, торене и мелиорации. инженерингова, дистрибуторска и внедрителска дейност.производство на биопрепарати, биоагенти, уреди и апарати, автосервиз на леки и товарни автомобили-ремонт на двигатели автотенекеджийство и автобояджийство, смяна на масла.ремонт на горивонагнетателни помпи. автомивка и автокозметика, търговия с гориво-смазочни материали, други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1