Алфа-М-98 ЕООД - Габрово
Област: Габрово
Дейност: Производство на метални конструкции и части от тях
Предмет на дейност: Участие в приватизацията на "Алфа - М" - ООД, Габрово, чрез покупка на 80 на сто от капитала на дружеството чрез конкурс, обявен в ДВ, бр. 121 от 1998 г., Извършване на научно-изследователска, развойна, търговска, проектантска, инженерингова, инвестиционна, производствена, рекламна /без книгопечат/ и други разрешени дейности от същия вид в страната и чужбина. създаване, внедряване и разпространение на програмни продукти.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1