АМБ - Комерс ООД - Перник
Област: Перник
Дейност: Производство на други изделия от дървен материал
Предмет на дейност: импорт, експорт и реекспорт; осьществяване на бартерни, компенсационни и други специфични сделки и операции; покупка на стоки с цел продажба в пьрвоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина; производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на тьрговско представителство и посредничество в страната и в чужбина; информационна дейност; вьтрешен и международен превоз на пьтници и товари; маркетингова дейност, както и всички дейности, разрешени от закона и сьгласно изискванията на действуващото законодателство; всички дейности, за които е необходимо издаване на разрешение /лиценз/ ще бьдат осьществявани след получаването му. Дружеството с ограничена отговорност Амб-Комерс ООД е образувано с изключителната цел - участие в приватизационна сделка с предмет Амбалаж ЕООД сьгласно ЗППДОБП.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1