Амбулатория за специализирана извънболнична помощ - Медицински център Коопмедико ЕООД - Велико Търново
Област: Велико Търново
Дейност: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Предмет на дейност: специализирана извънболнична медицинска помощ, осъществявана по чл. 8, ал. 1, т. 2 ЗЛЗ по специалностите хирургия, акушерство и гинекология, урология, вътрешни болести, гастроентерология, ревмокардиология, ендокринология, нефрология, пулмология, педиатрия, ортопедия, физиотерапия и рехабилитация, офталмология, ото-рино-ларингология, ехографска и лабораторна диагностика, болнична помощ с капацитет до 10 легла за краткосрочно наблюдение и лечение, предписване на лабораторни и други изследвания, медицински дейности и манипулации под собствен контрол и отговорност, предписване на обема и вида домашни грижи и помощ за болни, предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия, експертиза за временна неработоспособност, наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство, наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 г.; дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. и профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани с дейността, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, други медицински дейности и манипулации, разрешени със ЗЛЗ, търговски сделки, свързани само с нуждите на осъществявания предмет на дейност съгласно чл. 3, ал. 4 ЗЛЗ

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1