2 Плюс Бургас ООД - Бургас
Област: Бургас
Дейност: Търговия на дребно в специализирани магазини с други стоки, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни, компенсационни операции, маркетингова, инженерингова, строителна, туристическа, транспортна, рекламна, сервизна и преводаческа дейност, борсови операции, производство и изкупуване, преработка и реализация на суровини и материали, полуфабрикати и готови изделия, изграждане и експлоатация на малки и средни обекти на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, търговия, услуги, обществено хранене, туризъм и отдих, организиране на дейности за развитие и подпомагане на личната и частната инициатива в тези сфери на стопанската дейност, представителство, посредничество, комисионна дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон, която по обем или предмет се извършва по търговски начин.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1