Булгармин Инженеринг АД - Панагюрище
Област: Пазарджик
Дейност: Добив на варовик, суров гипс, креда и доломит
Предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и в чужбина, внос и износ на суровини, полуфабрикати и готови изделия, реекспорт, бартерни, лизингови, комисионни, консигнационни, спедиционни и превозни сделки, дейност на търговско представителство и посредничество, продажба на стоки собствено производство, минно-геоложки проучвания и разработки, добив на полезни изкопаеми и извършване на всички видове взривни работи във връзка с осъществяване на тази дейност и търговия с взривни материали, както и придобиване на права от всякакъв вид и задължаване по всякакъв начин при извършване на всякаква друга дейност, незабранена със закон

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1