Бизнес Група Контакт ЕООД - Видин
Област: Видин
Дейност: Търговия на дребно в специализирани магазини с други стоки, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Организиране и провеждане на проучвания, научни изследвания, разработки и внедрявания в областта на средствата за автоматизация на производството и услугите, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, информационно-управляващите и контролно-измервателните системи, консултации при проектирането, внедряването и сервиз на системи в посочените области, инженеринг, гаранционен и извънгаранционен сервиз, организиране и провеждане на курсове за квалификация и обучение, вътрешно- и външнотърговска, посредническа и инвестиционна дейност, специфични външнотърговски и финансови операции, трансфер на технологии, ноу-хау, патенти, лицензи и други продукти на интелектуалната собственост, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, информационна и рекламна дейност, оказионна и комисионна търговия, изкупуване, преработка и реализация на всички видове селскостопанска продукция, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1