Автоком ООД - Търговище
Област: Търговище
Дейност: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, обработка на земеделска земя и преработка на селскостопанска продукция, свързаните с това сделки, комисионна, складова и лизингова дейност, внос-износ, търговско представителство и посредничество, превоз на пътници и товари, международен транспорт, авторемонтни услуги, търговия с петрол и петролни продукти, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна дейност и предоставяне на други подобни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв).

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1