Агротех Павликени ЕООД - Павликени
Област: Велико Търново
Дейност: Търговия на дребно в специализирани магазини с други стоки, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Търговска дейност на едро и дребно в левове и във валута при спазване валутните разпоредби в страната, импорт, експорт, реекспорт, бартерни, комисионни и консигнационни сделки, търговско посредничество, представителство и агентство, оказион и антиквариат, извършване на други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1