Ате Пласт ООД - Стара Загора
Област: Стара Загора
Дейност: Производство на опаковки от пластмаси
Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка и търговия с всякакви селскостопански произведения, хранителни и промишлени стоки и стоки за бита в страната и в чужбина, превоз на пътници и товари с автомобилен транспорт в страната и в чужбина, инженерно-внедрителска дейност и комплексни инженерингови услуги във всички направления на промишлеността и селското стопанство в страната и в чужбина, производство и търговия с аудио- и видеозаписи върху различни носители в страната и в чужбина, организиране на видеотечна дейност, изработване на изделия от дърво, пластмаси и други суровини и търговия с тях, хотелиерство (без случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), ресторантьорство, оказионна (без паметници на културата, благородни метали, скъпоценни камъни) и антикварна търговия (без старопечатни книги), комисионна, спедиционна (без поща), складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, туристическа, рекламна и информационна дейност, организиране на спортни и забавни игри, курсове за обучение, преводи на чуждестранна и българска литература, търговия на едро и дребно, външнотърговска дейност, реекспорт, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1