Ате Пласт ООД - Стара Загора
Област: Стара Загора
Дейност: Производство на опаковки от пластмаси
Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка и търговия с всякакви селскостопански произведения, хранителни и промишлени стоки и стоки за бита в страната и в чужбина, превоз на пътници и товари с автомобилен транспорт в страната и в чужбина, инженерно-внедрителска дейност и комплексни инженерингови услуги във всички направления на промишлеността и селското стопанство в страната и в чужбина, производство и търговия с аудио- и видеозаписи върху различни носители в страната и в чужбина, организиране на видеотечна дейност, изработване на изделия от дърво, пластмаси и други суровини и търговия с тях, хотелиерство (без случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), ресторантьорство, оказионна (без паметници на културата, благородни метали, скъпоценни камъни) и антикварна търговия (без старопечатни книги), комисионна, спедиционна (без поща), складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, туристическа, рекламна и информационна дейност, организиране на спортни и забавни игри, курсове за обучение, преводи на чуждестранна и българска литература, търговия на едро и дребно, външнотърговска дейност, реекспорт, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1