Алфа Енерджи ЕАД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Придобиване, изграждане, експлоатация и управление на енергийни мощности, проектантска, строителна, инженерингова и консултантска дейност в областта на енергетиката, представителство, посредничество, агентство и мениджмънт на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон и за която не се изисква предварително разрешение (лицензия) от държавен орган, като в случай че за някоя от изброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1