Каусто голд ЕАД - Скриняно
Област: Кюстендил
Дейност: Добив, обогатяване и брикетиране на въглища с калоричност непревишаваща 5833 kcal/kg
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ и реекспорт, производство и търговия със стоки, посредничество и представителство (без процесуално) на местни и чуждестранни лица, консултантска дейност, участие и управление на притежавани от дружеството дялове и акции в други лица, както и финансиране на такива лица, в които дружеството има участие, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1