Бегуга АД - Видин
Област: Видин
Дейност: Преработка и консервиране на риба и други водни животни
Предмет на дейност: Рибностопанска дейност, рибовъдство и аквакултури, организиране и осъществяване на дейности, свързани със стопански и любителски риболов, сладководно и морско рибовъдство, преработка и търговия с риба и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, дейност за развъждане и отглеждане на риба в естествени и изкуствени водни обекти или в съоръжения, изградени за тази цел, създаване на рибностопански обекти и експлоатацията им, търговия с риба и рибни продукти, сключване на външнотърговски сделки по предмета на дейност на фирмата, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, услуги на граждани и фирми, както и всякаква търговска дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1