Агромонт ЕООД - Монтана
Област: Монтана
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и дейности на търговско представителство, посредничество и агентство, производство на филми, видео- и звукозаписи, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност, вътрешна и външна търговия, внос и износ, бартер, реекспорт, разкриване на пунктове за сухи кожи и складове за мокро-солени кожи, както и изкупуването и търговия с тях, производство и търговия с растителна и животинска продукция, земеделски стоки, машини, резервни части, битова техника, разкриване на обекти за автотенекеджийски, автобояджийски услуги и търговия с авточасти, козметика и аксесоари за автомобили, строеж, обзавеждане и експлоатация на крайпътни заведения, туристически обекти, заведения за спорт, отдих, лечебно-възстановителни процедури, битови услуги и други дейности, незабранени със закон, организиране на хазартни игри, застрахователни сделки, банкови и валутни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, лицензионни сделки, стоков контрол, лизинг, участие в приватизационни сделки на обекти, свързани с дейността на фирмата, международни превози и международен туризъм, откриване на заложни къщи, залог на вещи, и всякакви дейности, незабранени със закон, в страната и в чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1