Адис-Калинов ООД - Русе
Област: Русе
Дейност: Полагане на мазилки
Предмет на дейност: Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектантска, строителна и строително - ремонтна дейност, вътрешна и външна търговия, обществено xранене, xотелиерство и туризъм, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, трансфер на ноу - xау, маркетинг, консултинг, франчайзинг и лизинг, транспортна и спедиторска дейност със собствен и нает транспорт, комунално - битови услуги, производство, изкупуване и пласмент на селскостопанска продукция, производство на xляб, xлебни произведения и други xранителни продукти, както и на стоки за бита, производство на облекла, моделиерство и конфекция, дървообработване и добив на дървесина, внедряване и обслужване на информационни програми и системи, рекламна, издателска и импресарска дейност, обмяна на валута след получаване на лиценз

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1