АБВ-Русе ЕООД - Русе
Област: Русе
Дейност: Други специализирани строителни дейности
Продукти и услуги:
Изграждане на градска инфраструктура-улици,пътища,паркинги,канали,водопроводи, мостови съоръжения.
Промишлено и гражданско строителство-изграждане и ремонт на всички видове сгради и съоръжения.
Проектиране
Предмет на дейност: Научноизследователска, проектантска, консултантска, конструктивна, технологична, внедрителска, инвестиционна, консигнационна, търговска, инженерингова, маркетингова, сервизна дейност в страната и в чужбина, разработване, разпространение и търговия с програмни продукти, компютри и компютърни системи, лизингова дейност, рекламни услуги, изработване на макети на сгради, машини и съоръжения, организиране на делови срещи, изложби, производство, събиране, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция, посредничество, хотелиерство, туристически, екскурзоводски и преводачески услуги, бартерни сделки, педагогически услуги, изграждане и експлоатация на заведения за обществено хранене; инвестиционна дейност в областта на строителството, изпълнение на строителни, инвестиционни проекти във всичките им фази, промишлено, гражданско и ремонтно строителство, извършване експертни оценки на недвижимо имущество; вътрешна и външна търговия на едро с лекарствени средства (след лицензиране), търговия със спортно и ловно оръжие, боеприпаси за тях (след лицензиране), международен транспорт, спедиция и туризъм, производство на промишлени и непромишлени стоки и изделия; проектиране и изпълнение на обекти от системата на телекомуникационната и съобщителната дейност и оптически кабели.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1