Аграрика ЕООД - Ямбол
Област: Ямбол
Дейност: Търговия на едро с химични продукти
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с растителнозащитни препарати, минерални торове, селскостопанска техника и инвентар, зооветеринарни препарати, селскостопанска продукция, фуражи, сортови семена и посадъчен материал в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, производствена дейност в областта на растителната защита, минерално торене и обработка на селскостопански продукти, лабораторни услуги в областта на агрохимията, агрохимическа мелиорация и торене, производство на екологично чисти и с пределно допустими количества нитрати, както и селскостопанска продукция и търговия с нея, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, валутни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, консултантски услуги в областта на селското стопанство, растителната защита, агрохимията, торенето, ветеринарно дело, зоотехника, сортоизпитване, конструкторски и технологични услуги в областта на машиностроенето и други услуги, разрешени със закон, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране на строителни обекти, лизинг, както и всяка друга дейност и услуги които не са забранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1