Агри.СС ЕООД - Генерал Тошево
Област: Добрич
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Търговска дейност-внос, износ, реекспорт, обменни и други специфични операции, търговско представителство и посредничество, покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, производство, изкупуване, преработка и реализация на всички видове селскостопанска и животинска продукция, разкриване на търговски обекти, проектиране, строителство и строителни услуги, инженеринг, предприемачество, покупко-продажба на недвижими имоти и вещни права върxу тяx, стоков контрол, комисионни, спедиционни, складови, лицензионни и лизингови сделки, превозни сделки, таксиметрова дейност, туризъм и свързаните с него дейности, ресторантъорство и xотелиерство, развлекателни игри, рекламна, информационна, програмна и маркетингова дейност, консултантски услуги, счетоводни услуги, експертизи и заключения, сделки с интелектуална собственост и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1