Андреа ООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Производство на реклами и рекламни изделия, опаковки и етикети, дейности по опазване на околната среда, рекултивация на терени, преработка на отпадъци, търговия с продукти, вкл. внос, износ, реекспорт и други сделки в страната и в чужбина с права върху изобретения, търговски марки, авторски произведения, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и други дейности и услуги, незабранени със закон

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1