Акорд 95 ООД - Ямбол
Област: Ямбол
Дейност: Производство на метални конструкции и части от тях
Предмет на дейност: проучване, проектиране и изграждане, реконструкция, модернизация, основен и текущ ремонт на обекти от производствената и извънпроизводствената сфера в страната и в чужбина, производство и продажба на стоки за бита, строителни материали, изделия и техника, строителни услуги, заготвяне армировка, метални конструкции и др., консултантска дейност (без юридическа) в областта на строителството, ценообразуване на строителния продукт, договаряне, отчитане количеството и качеството на изпълнените строително-монтажни работи, етапи, подобекти, обекти, търговия с недвижими имоти, посредничество и продажба на такива.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1