Агрола ООД - Русе
Област: Русе
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: производство на селскостопанска продукция и търговия в страната и в чужбина, животновъдство и търговия със селскостопански едър и дребен добитък, вътрешна снабдителска дейност, консигнационна и комисионна търговия, посредничество, представителство и агентство на наши и чуждестранни фирми и граждани, транспортна дейност, дистрибуторство и складова дейност, търговия с хранителни стоки и стоки за бита, строителна дейност, туризъм.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1