Агро Стар ЕООД - Русе
Област: Русе
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Външнотърговска дейност в страната и в чужбина с всички разрешени стоки, внос, износ и реекспорт, посредничество и комисионни услуги, вътрешен и международен транспорт на товари и пътници със собствени и наети транспортни средства, отговарящи на изискванията на международните конвенции за съответния превоз, производство, изкупуване и преработка на всякаква растителна и животинска продукция с цел реализацията є на вътрешния и международния пазар в първичен и преработен вид, мелничарство, търговия с акцизни стоки, петролни продукти, черни и цветни метали, вкл. и отпадъци от тях, като упражняването на всички дейности, за които се изисква разрешителен режим или лиценз, ще се осъществява след изпълнение особените изисквания на съответния закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1