Алмед ООД - Нови пазар
Област: Шумен
Дейност: Леене на леки метали
Предмет на дейност: Изкупуване, преработка, производство и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински произход в страната и в чужбина, производство на хранителни стоки, хляб, хлебни изделия и сладкарска продукция, алкохолни и безалкохолни продукти и продажбата им в страната и в чужбина, производство и продажба на строителни материали и изделия, продажба на петрол, петролни и химически продукти, производство, покупка и продажба на черни и цветни метали, вторични суровини, внос и износ, преработка и търговия с дървен материал, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни юридически и физически лица, външнотърговска дейност (внос, износ), транспортна и сервизна дейност, покупко-продажба на МПС, селскостопански машини и инвентар, както и резервни части за тях, бартерни и реекспортни сделки, ресторантьорство и хотелиерство, туристическа, рекламна, програмна и импресарска дейност, строителство и покупко-продажба на недвижими имущества, закупуване на оборудвани цехове, машини и съоръжения, земеделски земи, както и други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1