Агрикалчър ООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия, производствена дейност, туристическа и хотелиерска дейност (след разрешение), извършване на маркетингови услуги, извършване на кореспондентски услуги, инженерингова и консултантска дейност, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, строителна, ремонтна, монтажна и сервизна дейност, превоз на пътници и товари (след разрешение), сделки с интелектуална собственост, покупко-продажба на движими и недвижими имоти, услуги на физически и юридически лица, търговия с препарати за растителна защита и торове и консултации по приложението им, производство и търговия на посевен и посадъчен материал, търговия с петрол и петролни продукти.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1