БСУ ЕАД - Бургас
Област: Бургас
Дейност: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Предмет на дейност: Проектиране, строителство и експлоатация на учебно-административната сграда на Бургаския свободен университет, дейности за създаване на условия за обслужване на академичния състав и на дейността на университета, както и всякаква друга незабранена със закон дейност или за която не се изисква специален разрешителен режим.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1