Агри Техникал 99 ЕООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Отглеждане на лозови, овощни и други трайни насаждения
Предмет на дейност: Земеделски, индустриални и пътни изкопни работи, всякакви строителни работи, пускане в употреба на промишлени бетонови изделия и панели, покупко-продажба на инертни материали за строителство, всякакви пътни и земеделски работи, пробиви за кладенци и сондажи, работи по обезлесяване и изсичане на гора, транспорт в страната и в чужбина за своя сметка и за сметка на трети лица, инсталиране на тръбопроводи за канализация, водопроводи, електропроводи и газопроводи, реализиране и пускане в употреба на лозя, овощни градини, подготовка на ниви за земеделско ползване, обезлесяване, разсаждане, терасиране, почистване на корита и бентове на реки, построяване на язовири за напояване, канализация на вода за всякакъв вид употреба, вкл. реализирането на структури за освобождаване на течащи в обратна посока води, работи по поддръжка и подрязване на дървета, плевене на всякакви култури, консултиране във всички сектори на земеделската сфера, смилане на отпадъци от всякакъв вид и тип, вкл. специални, токсични и вредни, покупко-продажба на недвижима собственост от всякакъв вид с цел реализирането на предмета на дейност, покупко-продажба на едро и дребно на продукти и материали за селското стопанство, селскостопански машини, трактори, семена за посев, торове, оплевителни и материали за засаждане и добавъчни продукти за селското стопанство, представителство на чуждестранни и местни физически и юридически лица, придобиване и участие в други дружества и предприятия, имащи аналогичен предмет на дейност, търговски сделки от всякакъв вид, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1