Нафт Ойл ЕООД - Стара Загора
Област: Стара Загора
Дейност: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Търговия с горива и петролни продукти, търговска дейност в страната и в чужбина, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански произведения, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, комисионна, складова, лизингова, превозна, хотелиерска, рекламна и издателска дейност, дейност на търговско представителство, посредничество, проектиране, строителство и ремонт на недвижими имоти, експлоатация на заведения за обществено хранене, транспортна дейност в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1