Въгледобив Черно море ООД - София
Област: София-град
Дейност: Добив, обогатяване и брикетиране на въглища с калоричност непревишаваща 5833 kcal/kg
Предмет на дейност: Добив, преработка, пласмент и експлоатация на въглища и други полезни изкопаеми и търговия с тях, свързаните с това дейности, търговия - вътрешна и външна, производство, услуги във всички отрасли на икономиката, консултантска дейност, търговско посредничество, търговско представителство, комисионна, спедиционна, лизингова и други дейности на търговското представителство и посредничество, превозна дейност - сделки по превоз на пътници и товари у нас и в чужбина, организиране на услуги по предоставяне и осъществяване на експлоатация и сервиз на селскостопанска техника, складова дейност, хотелиерство, ресторантьорство, разкриване на магазинна мрежа и на други търговски обекти, в т. ч. на заведения за обществено хранене, както и на заведения за електронни и забавни игри, рекламна дейност, организиране на курсове за обучение по скандинавски и други западни езици, организиране на бизнес и други изложби и симпозиуми, осъществяване на търговска покупко-продажба в страната и извън нея - покупка на стоки или други вещи с цел препродажба, производство на стоки с цел продажба, производство на селскостопанска продукция, осъществяване на други търговски операции - валутни, бартерни сделки, сключване на консигнационни договори, оказионна търговия, сделки с интелектуална собственост - издателска дейност, преводаческа дейност, както и всякаква друга незабранена със закон дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1