Августа Траяна Тур ООД - Стара Загора
Област: Стара Загора
Дейност: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Строителство на сгради от всякакъв вид и за всички нужди и всички други дейности, свързани със строителството, ремонтна дейност, трансформиране, модификация, нормална и обикновена поддръжка на всякакъв тип сгради, както и на всички инсталации и системи, свързани със строителството и нормалното ползване на сградите, транспортни услуги, извършване в страната и в чужбина на сделки от всякакъв вид, вкл. за придобиване, отчуждаване и разпореждане по всякакъв начин с движими и недвижими вещи и вещни права, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1