Ахад - Бизнес универсиал ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност, некласифицирана другаде
Предмет на дейност: Търговска дейност в всякакви разрешени със закон форми и с всички разрешени стоки, строителство, транспортна дейност, финансово-икономически консултации, представителство (без процесуално), посредничество, лицензионна дейност, ноу-хау, покупка и продажба на индустриални технологии;посредническа дейност при информиране и наемане на работа на български граждани в Република България и в чужбина (след разрешение), откриване и експлоатация на център за професионално образование и обучение, курсове за квалификация и преквалификация и всички други форми за упражняване на частна учебна дейност (след разрешение) и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон; вписва промени в учредителния акт на дружеството.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1