Аркус Медикъл - Медицински център АД - Велико Търново
Област: Велико Търново
Дейност: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Предмет на дейност: Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ, осъществявана по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "в" ЗЛЗ за: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на: лабораторни, рентгенови и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации, домашни грижи и помощ за болни, лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване на експертиза на временна нетрудоспособност, извършване на наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство, наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. и профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани с дейността, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на лечение на болен в дома му, когато състоянието на болния налага това, хоспитализиране на пациентите в болница, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия или в дома на пациентите, санитарен транспорт, извършване и на други медицински дейности и манипулации, разрешени от Закона за лечебните заведения и търговски сделки, свързани само за нуждите на осъществявания предмет на дейност и за обслужване на пациентите, съгласно чл. 3, ал. 3 ЗЛЗ.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1