Адроа консултинг ЕООД - Благоевград
Област: Благоевград
Дейност: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Предмет на дейност: Покупка на менителници и записи на заповеди (сконтови сделки), сделки с чуждестранни средства за плащане, покупка и продажба на ценни книжа (сделки с ценни книжа), поемане на поръчителство, гаранции и други обезпечения (гаранционни сделки), комисионни и посреднически сделки по управлението на фондовете за инвестиране на капитал и подпомагане, придобиване на дялове на вътрешни и международни инвестиционни фондове, придобиване на права по вземания за доставка на стоки или извършване на услуги и поемане на риска от евентуалното им неплащане

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1