Агромейт ООД - Ямбол
Област: Ямбол
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция и нейните промишлени изделия; научноизследователска, внедрителска, проектантска, консултантска, инженерингова, маркетингова, развойна дейност в областта на селското стопанство, промишлеността и икономиката; търговска дейност със стоки на леката и химическата промишленост­продажба на изкуствени торове, растителнозащитни препарати, витамини, минерални добавки; външнотърговска дейност; създаване и реализация на авангардни технологии, ноу-хау, авторски произведения, свързани със защитата на околната среда; транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина; финансово-счетоводна и икономическа дейност; вътрешен и международен туризъм; комисионна, лизингова, рекламна дейност на търговско представителство, хотелиерска дейност; търговска дейност със стоки на промишлеността; търговска дейност с недвижими имоти; издателска и печатарска дейност; сервизна, строителна, проектантска и монтажна дейност на промишлени, селскостопански и битови сгради, роизводство и заготовки на семена, посевен и посадъчен материал, както и търговия с тях в страната и в чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1