Агрогея ООД - Димово
Област: Видин
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Туристическа дейност, социален, специализиран и стопански туризъм, екскурзии, експедиции, спонсорски договори, търговия с екипировка и съоръжения за туризъм и спорт, дейности, свързани с отдиха и свободното време, хотелиерство и ресторантьорство, експлоатация, обзавеждане и строителство на обекти за спорт и туризъм, спортни и фитнесцентрове, отдаване под наем и за съвместна дейност на обекти и имущество, вкл. и предоставяни от други физически и юридически лица, разработка и реализация на екологични мероприятия и програми, други туристически и спортни услуги, рекламна и импресарска дейност, производство и услуги, оказионна, комисионна, аукционна търговия, производство, изкупуване, преработка на селскостопанска продукция, транспортна дейност - всички видове транспорт: таксиметрова и автосервизна, посредничество и представителство на местни и чуждестранни лица, консултантска дейност, икономически, правни и инженерни услуги, външноикономическа дейност, както и други дейности, незабранени със закон в страната и в чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1