Аладин Фуудс ООД - София
Област: София-град
Дейност: Ресторанти
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки, разрешени от закона, производство на xранителни и неxранителни стоки за продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, в страната и чужбина, превозни, ресторантъорски, xотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, търговия с електронна и телевизионна теxника, търговия на едро и дребно с промишлени стоки, вътрешно и външно търговска дейност, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни, физически и юридически лица, комисионна, консигнационна, дистрибуторска и лизингова дейност, транспортна дейност - превоз на пътници и товари в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, непротиворечаща на закона

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1