Алуакс ООД - Шумен
Област: Шумен
Дейност: Производство на изделия от пластмаси за строителството
Предмет на дейност: производство, преработка и търговска дейност (вътрешна и външна) с продукти на металургията, машиностроенето, химията, леката промишленост, селското стопанство, импорт, експорт, реекспорт, маркетинг, инженерингова дейност, трансфер на технологии и ноу-хау, инвестиционна, строителна и транспортна дейност в страната и в чужбина, автосервизни услуги, ресторантьорство, хотелиерство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1