Авторециклиране България АД - Варна
Област: Варна
Дейност: Рециклиране на метални отпадъци
Предмет на дейност: Извършване на дейност като организация по оползотворяване, съгласно закона за управление на отпадъците; извършване на услуги в полза на лицата, задължени да организират оползотворяването и рециклирането на отпадъците от излезли от употреба моторни превозни средства (иумпс), включително общини; извършване на посредничество, свързано с повторната употреба и рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците от иумпс; предоставяне на консултации в сферата на общинско управление на отпадъците; организиране на квалификационни и обучителни програми в сферата на управление на отпадъците; консултанска дейност, свързана с комуналното управление на отпадъците; извършване на търговски дейности и услуги в своя полза и в полза на своите клиенти, респективно лицата, задължени да организират оползотворяването и рециклирането на отпадъците от излезли от употреба моторни превозни средства (иумпс); разработване и реализиране на проекти за опазване на околната среда, включително и за управление на отпадъците; научноизследователска, развойна дейност и иновации; търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга стопанска дейност, свързана с мпс, компоненти и материали от мпс и отпадъци от иумпс, след придобиване на съответните разрешителни и лицензи, когато те се изискват за дейността, с изключение на дейностите, забранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1