Агро Инвест Инженеринг АД - Лом
Област: Монтана
Дейност: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: закупуване, наемане, арендуване и обработка на земеделски земи, производство, изкупуване, съхранение, преработка и търговия със селскостопанска продукция, производство, изкупуване, преработка и търговия с месо и месни изделия (след получаване на разрешение от компетентните държавни органи), производство, съхранение и търговия с посадъчен материал (семена и разсад), селскостопански мероприятия върху собствена или наета земеделска земя, механизирани услуги със селскостопанска техника, внос и износ на селскостопанска техника (машини и инвентар), инженерингова и инвестиционна дейност в селското стопанство, отглеждане и преработка на маслодайни култури, производство и търговия с биогорива, търговия и услуги с торове и препарати за растителна защита, озеленяване, изграждане, поддържане и експлоатация на напоителни системи и съоръжения и подаване на вода за нуждите на поливното земеделие, превоз на стоки, пътници и товари в страната и в чужбина със собствен и/или нает транспорт, информационни и консултантски услуги в областите: селскостопанство, агробизнес и екология, както и всякакви други незабранени със закон дейности.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1